Zgłoszenie i Warunki uczestnictwa w pielgrzymce Przejdź do treści

Skontaktuj się z nami: tel. 512-917-051, 512-917-057

e-mail: viasanta@viasanta.pl

Zgłoszenie i Warunki uczestnictwa w pielgrzymce


Zgłoszenie można wypełnić elektronicznie, wybierając konkretną pielgrzymkę w zakładce OFERTA

Zgłoszenie-umowę można pobrać, klikając w link:

ZGŁOSZENIE - plik pdf do wydruku

Dokument ten należy własnoręcznie podpisać i odesłać na adres:

VIA SANTA Sp. z o.o.
Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne 
ul. św. Kazimierza 2, 42-226 Częstochowa

 


 

Warunki uczestnictwa

1. Zawarcie umowy:

a. Umowa między VIA SANTA Sp. z o.o. zwanym dalej w skrócie „Biurem” a uczestnikiem wyjazdu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, razem zwanymi „Stronami”, zostaje zawarta w momencie podpisania „Umowy – zgłoszenie” i odesłania na adres Biura z jednoczesnym wpłaceniem przez Uczestnika zaliczki w wysokości:

- przy trasach autokarowych/ samolotowych - EUROPA i IZRAEL: 600 PLN,

- przy trasach samolotowych - POZAEUROPEJSKICH: 1000 PLN.

b. Przed zawarciem umowy Uczestnik powinien zapoznać się z niniejszymi warunkami uczestnictwa, programem podróży, wysokością kosztów oraz warunkami płatności.

2. Cena i warunki płatności:

a. Przy zgłaszaniu uczestnictwa Uczestnik wpłaca zaliczkę, pozostała część kosztów winna być wpłacona najpóźniej na 45 dni przed rozpoczęciem podróży.

b. Istnieje możliwość zapłaty w walucie obcej (Dziennik Ustaw nr 228 poz.1506 z dnia 24.12.2008 r.) Kwota jest określona na 50 dni przed terminem wyjazdu i jest wynikiem pomnożenia ceny wyjazdu przez kurs sprzedaży EURO lub USD w NBP.

c. Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny w przypadku wzrostu: kosztów transportu, noclegów, liczby dni, ceł, wiz, wstępów.

d. Strony zgodnie postanawiają, że zarówno z tytułu przedpłat, jak i opóźnień w płatnościach nie będą naliczane odsetki.

3. Rezygnacja z podróży:

a. Rezygnacja z podróży następuje w formie pisemnej dla celów dowodowych i jest skuteczna z dniem otrzymania jej przez Biuro.

b. W przypadku rezygnacji z przyczyn niezależnych od Biura Uczestnik podróży zostaje obciążony sumą wyliczoną w oparciu o rzeczywiste koszty poniesione przez Biuro, w ciągu 7 (siedmiu) dni po zakończeniu podróży.

Uczestnik może na swoje miejsce zaproponować inną osobę z tym, że przy wyjeździe do krajów, do których obowiązują wizy,

osoba zastępująca Uczestnika samodzielnie musi załatwić sobie wizę na wyjazd.

c. Uczestnik może zrezygnować z podróży bez ponoszenia kosztów własnych jeżeli po podpisaniu Umowy nastąpiły zmiany warunków podróży, jej programu lub ceny z winy Biura.

d. Nie wykorzystanie jakiegokolwiek świadczenia z przyczyn Uczestnika, np. spóźnienie na zbiórkę, rezygnacja z części lub całości podróży, itp., nie jest podstawą do zwrotu wpłaconych środków.

Świadczenia są zawarte przy programie każdej podróży, a dodatkowych informacji udziela Uczestnikom Biuro.

4. Obowiązki i odpowiedzialność Uczestnika:

a. Uczestnik, wyjeżdżając z Biurem, zobowiązuje się dostosować do religijnego charakteru podróży, przestrzegać poleceń przewodnika, zachowywać odpowiednią powagę i strój przy wejściu do wszystkich miejsc świętych oraz na całej trasie podróży.

b. Za wszystkie rzeczy osobiste a szczególnie paszport, dokumenty i pieniądze odpowiada Uczestnik.

c. Uczestnik ponosi koszty wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie trwania podróży. Za osoby niepełnoletnie odpowiadają Rodzice lub Opiekunowie prawni małoletnich.

d. Zawarcie Umowy na rzecz osoby niepełnoletniej wymaga zgody Rodziców lub Opiekunów Prawnych. Osoba niepełnoletnia

uczestniczy w podróży pod opieką osoby pełnoletniej. Wraz z dostarczeniem „Umowy – zgłoszenie” i wpłaceniem zaliczki za osobę niepełnoletnią, wymagany jest dokument potwierdzający sprawowanie tej opieki.

e. Wyłączną odpowiedzialność za ważność swoich dokumentów przy przekraczaniu granic państw ponosi Uczestnik wyjazdu.

f. Uczestnik obowiązany jest przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów celnych i dewizowych krajowych i zagranicznych oraz regulaminów pobytu w miejscach zakwaterowania.

g. Uczestnik zobowiązany jest do zabrania leków, które zażywa.

h. Uczestnik wymagający szczególnej opieki może uczestniczyć w pielgrzymce wyłącznie z osobą towarzyszącą. Biuro nie zapewnia osób do indywidualnej opieki nad Uczestnikami wyjazdu.

5. Obowiązki i odpowiedzialność Biura (Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych)

a. Biuro przyjmuje odpowiedzialność za sumienne przygotowanie podróży zgodnie z programem, ale zastrzega sobie prawo zmiany kolejności zwiedzania oraz noclegów.

b. Biuro zastrzega sobie prawo ustalania składu osobowego pokoi, jeżeli ten nie został wcześniej określony pisemnie przez Uczestnika na „Umowie – zgłoszeniu”.

c. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania podróży, jeżeli jej realizacja będzie z różnych, od nas niezależnych, względów utrudniona, niemożliwa lub niebezpieczna. Zastrzegamy sobie również prawo odwołania podróży, jeżeli liczba uczestników nie osiągnie przez nas zakładanego minimum. Minimalna liczba uczestników w imprezach turystycznych organizowanych przez Biuro z transportem autokarowym wynosi 42 osoby, natomiast z transportem samolotowym wynosi 30 osób. W tym wypadku odwołanie nastąpi najpóźniej na 25 dni przed planowanym terminem wyjazdu, wówczas zwracamy pełną wpłaconą nam kwotę.

d. Biuro nie odpowiada za niedogodności oraz ich skutki zaistniałe w trakcie podróży wynikłe z przyczyn od nas niezależnych,

np. warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, strajki, działanie sił wyższych lub leżących po stronie Uczestnika.

e. Niewygody lub utrudnienia znane Uczestnikowi przed rozpoczęciem podróży nie mogą być przedmiotem roszczeń.

f. Biuro nie zapewnia opieki lekarskiej, ale będzie starało się być pomocne w sytuacji nieszczęśliwego wypadku.

g. Biuro zapewnia ubezpieczenia kosztów leczenia (KL), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz chorób przewlekłych w ramach zbiorowych wyjazdów w firmie ubezpieczeniowej AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Biuro nie jest firmą ubezpieczeniową. Dochodzenie roszczeń wynikających z ubezpieczenia następuje przez Uczestnika w AXA.

h. Za uszkodzenie lub zagubienie bagażu odpowiada przewoźnik.

i. Biuro zachęca uczestników do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w pielgrzymce. Wynosi ono 2,8% ceny pielgrzymki w PLN i zawierane jest również w firmie AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

j. Podróż lotnicza kobiet ciężarnych odbywa się na podstawie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do takiej podróży. Brak zaświadczenia może spowodować niewpuszczenie Uczestnika na pokład samolotu.

6. Reklamacje:

Reklamacje dotyczące umowy można składać w formie pisemnej w ciągu 30 dni od zakończenia podróży. Reklamacje dotyczące

niedotrzymania warunków przez podwykonawców, hotelarzy, restauratorów itp. należy zgłosić w trakcie podróży. Po tym czasie reklamacje nie będą rozpatrywane.

7. Wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów i Pośredników Turystycznych:

Biuro jest wpisane do Centralnej Ewidencji Organizatorów i Pośredników Turystycznych przez Marszałka Województwa śląskiego.

8. Zawarcie umowy:

Zawarcie umowy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych, na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji podróży oraz marketingowych w okresie po realizacji podróży.

9. Prawo do odstąpienia od umowy
Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni

 

 

Zapisz się do newslettera

Najbliższe terminy pielgrzymek