Przejdź do treści

Zgłoszenie i Warunki uczestnictwa w pielgrzymce


Zgłoszenie można wypełnić elektronicznie, wybierając konkretną pielgrzymkę w zakładce PIELGRZYMKI/SZLAKI

Zgłoszenie-umowę można pobrać, klikając w link:

ZGŁOSZENIE - plik pdf do wydruku

Dokument ten należy własnoręcznie podpisać i odesłać na adres:

VIA SANTA Sp. z o.o.
Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne 
ul. 3 Maja 22/24, 42-217 Częstochowa

 


 

Warunki uczestnictwa

 

1. Zawarcie umowy:

a. Umowa między VIA SANTA Sp. z o.o. zwanym dalej w skrócie Biurem a uczestnikiem wyjazdu, zwanym dalej Uczestnikiem”, razem zwanymi „Stronami”, zostaje zawarta w momencie podpisania „Umowy – zgłoszenie” i odesłania na adres Biura z jednoczesnym wpłaceniem przez Uczestnika zaliczki w wysokości:

- przy trasach autokarowych/ samolotowych - EUROPA i IZRAEL: 600 PLN,

- przy trasach samolotowych - POZAEUROPEJSKICH: 1000 PLN.

b. Przed zawarciem umowy Uczestnik powinien zapoznać się z niniejszymi warunkami uczestnictwa, programem podróży, wysokością kosztów oraz warunkami płatności.

2. Cena i warunki płatności:

a. Przy zgłaszaniu uczestnictwa Uczestnik wpłaca zaliczkę, pozostała część kosztów winna być wpłacona najpóźniej na 45 dni przed rozpoczęciem podróży.

b. Istnieje możliwość zapłaty w walucie obcej (Dziennik Ustaw nr 228 poz.1506 z dnia 24.12.2008 r.) Kwota jest określona na 50 dni przed terminem wyjazdu i jest wynikiem pomnożenia ceny wyjazdu przez kurs sprzedaży EURO lub USD w NBP.

c. Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny w przypadku wzrostu: kosztów transportu, noclegów, liczby dni, ceł, wiz, wstępów.

d. Strony zgodnie postanawiają, że zarówno z tytułu przedpłat, jak i opóźnień w płatnościach nie będą naliczane odsetki.

3. Rezygnacja z podróży:

a. Rezygnacja z podróży następuje w formie pisemnej dla celów dowodowych i jest skuteczna z dniem otrzymania jej przez Biuro.

b. W przypadku rezygnacji z przyczyn niezależnych od Biura, Uczestnik podróży zostaje obciążony sumą wyliczoną w oparciu o rzeczywiste koszty poniesione przez Biuro, w ciągu 7 (siedmiu) dni po zakończeniu podróży.

Uczestnik może na swoje miejsce zaproponować inną osobę z tym, że przy wyjeździe do krajów, do których obowiązują wizy, osoba zastępująca Uczestnika samodzielnie musi załatwić sobie wizę na wyjazd.

c. Uczestnik może zrezygnować z podróży bez ponoszenia kosztów własnych, jeżeli po podpisaniu Umowy nastąpiły znaczące zmiany w warunkach podróży, programie imprezy lub cena wzrosła o więcej niż 8% w stosunku do zakładanej przy podpisywaniu „Umowy – zgłoszenia”

d. Nie wykorzystanie jakiegokolwiek świadczenia z przyczyn Uczestnika, np. spóźnienie na zbiórkę, rezygnacja z części lub całości podróży, itp., nie jest podstawą do zwrotu wpłaconych środków.

Gwarantowane świadczenia są zawarte przy programie każdej podróży, a dodatkowych informacji udziela Biuro.

4. Obowiązki i odpowiedzialność Uczestnika:

a. Uczestnik, wyjeżdżając z Biurem, zobowiązuje się dostosować do religijnego charakteru podróży, przestrzegać poleceń przewodnika, zachowywać odpowiednią powagę i strój przy wejściu do wszystkich miejsc świętych oraz na całej trasie podróży.

b. Za wszystkie rzeczy osobiste a szczególnie paszport, dokumenty i pieniądze odpowiada Uczestnik.

c. Uczestnik ponosi koszty wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie trwania podróży. Za osoby niepełnoletnie odpowiadają Rodzice lub Opiekunowie prawni.

d. Zawarcie Umowy na rzecz osoby niepełnoletniej wymaga zgody Rodziców lub Opiekunów Prawnych. Osoba niepełnoletnia uczestniczy w podróży pod opieką osoby pełnoletniej. Wraz z dostarczeniem „Umowy – zgłoszenie” i wpłaceniem zaliczki za osobę niepełnoletnią, wymagany jest dokument potwierdzający sprawowanie tej opieki.

e. Wyłączną odpowiedzialność za ważność swoich dokumentów przy przekraczaniu granic państw ponosi Uczestnik wyjazdu.

f. Uczestnik obowiązany jest przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów celnych i dewizowych krajowych i zagranicznych oraz regulaminów pobytu w miejscach zakwaterowania.

g. Uczestnik zobowiązany jest do zabrania leków, które zażywa.

h. Uczestnik wymagający szczególnej opieki może uczestniczyć w pielgrzymce wyłącznie z osobą towarzyszącą. Biuro nie zapewnia osób do indywidualnej opieki nad Uczestnikami wyjazdu.

5. Obowiązki i odpowiedzialność Biura (ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych)

a. Biuro odpowiada za sumienne przygotowanie podróży zgodnie z programem, ale zastrzega sobie prawo zmiany kolejności zwiedzania oraz noclegów.

b. Biuro zastrzega sobie prawo ustalania składu osobowego pokoi, jeżeli ten nie został określony pisemnie przez Uczestnika na „Umowie – zgłoszeniu”.

c. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania podróży, jeżeli jej realizacja będzie z różnych, od nas niezależnych, względów utrudniona, niemożliwa lub niebezpieczna. Zastrzegamy sobie również prawo odwołania podróży, jeżeli liczba uczestników nie osiągnie zakładanego minimum. Minimalna liczba uczestników w imprezach turystycznych organizowanych przez Biuro z transportem autokarowym wynosi 42 osoby, a z transportem samolotowym wynosi 30 osób. W tym wypadku odwołanie nastąpi najpóźniej na 25 dni przed planowanym terminem wyjazdu, wówczas zwracamy pełną wpłaconą nam kwotę.

d. Biuro nie odpowiada za niedogodności oraz ich skutki zaistniałe w trakcie podróży wynikłe z przyczyn od nas niezależnych, np. warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, strajki, działanie sił wyższych lub leżących po stronie Uczestnika.

e. Niewygody lub utrudnienia znane Uczestnikowi przed rozpoczęciem podróży nie mogą być przedmiotem roszczeń.

f. Biuro nie zapewnia opieki lekarskiej, ale będzie starało się być pomocne w sytuacji nieszczęśliwego wypadku.

g. Biuro zapewnia ubezpieczenia kosztów leczenia (KL), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz chorób przewlekłych w ramach zbiorowych wyjazdów w firmie ubezpieczeniowej AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Biuro nie jest firmą ubezpieczeniową. Dochodzenie roszczeń wynikających z ubezpieczenia następuje przez Uczestnika w AXA.

h. Za uszkodzenie lub zagubienie bagażu odpowiada przewoźnik.

i. Biuro zachęca uczestników do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w pielgrzymce. Wynosi ono 2,8% ceny pielgrzymki w polskich złotych i zawierane jest również w firmie AXA TUiR S.A. Ubezpieczenie można zawrzeć najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem pielgrzymki.

j. Podróż lotnicza kobiet ciężarnych odbywa się na podstawie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do takiej podróży. Brak zaświadczenia może spowodować niewpuszczenie Uczestnika na pokład samolotu.

6. Reklamacje:

Reklamacje dotyczące usług lub imprezy turystycznej można składać w formie pisemnej w ciągu trzech lat od zakończenia podróży. Reklamacje dotyczące niedotrzymania warunków przez podwykonawców, hotelarzy, restauratorów itp. należy zgłosić w trakcie podróży. Po tym czasie reklamacje nie będą rozpatrywane.

7. Wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów i Pośredników Turystycznych:

Biuro jest wpisane do Centralnej Ewidencji Organizatorów i Pośredników Turystycznych przez Marszałka Województwa Śląskiego pod numerem: 1296

8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami (RODO):

Zawarcie umowy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji podróży oraz w celach marketingowych również po jej zakończeniu, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Zapisz się do newslettera

Najbliższe terminy pielgrzymek